Dåligt samarbete vändes till tydligt målfokus, högre verkningsgrad samt ökad hälsa och arbetsglädje

Projektledare i stora projekt ökade verkningsgraden, hälsan och arbetsglädjen
Uppdraget initierades av överordnad chef som önskade se ett bättre samarbete i gruppen och särskilt med en kollega i ett samarbetande projekt. I treparts-samtalet framkom behov av att öka den egna hälsan, minska arbetstiden, tydligare direktiv, helhetsgrepp.


Resultatet efter den individuella coachingen samt ett fyrpartsmöte med projektkollegan och chefen var ökad energi med regelbunden motion, högre verkningsgrad i projektet samt en gladare miljö där alla kände sig involverade och sedda. Delad glädje är dubbel glädje! Ett tydligt och gemensamt målfokus. Gott samarbete med kollegan. Öppen och rak dialog med överordnad projektledare. Mer övergripande tänk och kommunikation än förut. Delegerar mer och tidigare. Ser fler individer även de med stödfunktioner vilket medför ökad delaktighet, engagemang och intresse. Coachingen har varit oerhört givande, har vuxit som person, blivit mer medveten och tacksam. Inser nu också vikten av de mjuka värdena i organisationen. Har ändrat fokus och hittar möjligheter, det positiva. Anna är en fantastiskt härlig människa med ett stort varmt hjärta och utomordentligt duktig professionellt. Helhetsbetyget är med beröm godkänd.

Önskan om att nå en konstruktiv interaktion inleds oftast med ett kortare upplägg som inkluderar enskilda samtal med berörda, därefter 1-3 trepartssamtal och ev ytterligare enskilda samtal. Tar fasta på villighet att mötas, att höra och förstå varandras perspektiv, vad som fungerar bra och vilka alternativ som finns. Otroligt viktigt och värdefullt! Alla arbetsgrupper behöver ta sig förbi rollsökarfasen och dess konflikter för att växa och bli ett konstruktivt produktiva.